صفحه اصلی


عنوان نشريه : نشریه علمی - پژوهشی روشهای تحلیلی و عددی در مهندسي معدن

نوع نشريه : دو فصلنامه
شماره شاپا: ‎۲‎۲‎۵‎۱‎-‎۶‎۵‎۶‎۵

صاحب امتياز : دانشکده مهندسي معدن دانشگاه یزد

مدير مسئول : دكتر علیرضا یاراحمدی

سر دبير : دكتر محمد فاتحی

آدرس : یزد - صفائیه - بلوار دانشگاه - دانشگاه یزد - دانشکده مهندسی معدن

صندوق پستي : 7599-14155

تلفاکس : 8210995 (0351)

پست الكترونيكي : mm-journal@yazduni.ac.ir

وب سايت : www.jmm.ir

منوی اصلی

کاربران


نام کاربری :

کلمه عبور :

ورود به عنوان :